Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.
Articles
Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.

Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.

Founded 2007 year.

Headquarters Muhharak. Bahrain.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 1

Form of the stewardesses airline Bahrain Air.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 2

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 3

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 5

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 6

View form the flight attendants of other airlines

.
upstairs