Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.
Articles
Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain.

 

 

Founded 2007 year.

Headquartered Muhharak. Bahrain.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 1

 

Form of the stewardesses airline Bahrain Air.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 2

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 3

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 5

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 6

 

View form the flight attendants of other airlines

 

.
upstairs