Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia.
other
Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia.

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 

 

 

Founded 1978 year. 

Headquarters Windhoek, Namibia. 

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 1

 

Uniform flight attendants airline Air Namibia. 

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 2

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 3

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 4

 

View form the flight attendants of other airlines

 

upstairs