Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia.
other
Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia.

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia.

Founded 1978 year.

Headquarters Windhoek, Namibia.

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 1

Uniform flight attendants airline Air Namibia.

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 2

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 3

Uniforms stewardess: Air Namibia. Namibia. 4

View form the flight attendants of other airlines

.
upstairs