Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.
Blog
Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain.

Uniforms stewardess: Bahrain Air. Bahrain. 

 

 

Founded 2007 year. 

Headquarters Muhharak. Bahrain. 

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 1

 

Form of the stewardesses airline Bahrain Air.

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 2

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 3

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 5

Uniforms of flight attendants: Bahrain Air. Bahrain. 6

 

View form the flight attendants of other airlines 

 

Blog and articles

upstairs